AOTECH GALICIA, S.L.U. aceptou facer accesible o seu sitio web, de acordo co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles no sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.aotechgalicia.es/:

 

ESTADO DE CUMPRIMENTO

Este sitio web está parcialmente de acordo co RD 1112/2018 polas excepcións e pola falta de conformidade dos aspectos sinalados no punto seguinte.

 

CONTIDO NON ACCESIBLE

Non se pode acceder ao contido que se indica a continuación polos seguintes motivos:

 • Incumprimento do RD 1112/2018

Podería haber algúns aspectos de contraste que non cumpran o mínimo esixido, 3:1, con respecto ás cores adxacentes do fondo da sección da web en cuestión. [9.1.4.11 Contraste non textual]

Pode haber algúns elementos que non son de texto non etiquetados correctamente [2.5.3 Etiqueta no nome] e [4.1.2 Nome e valor da función]

Os buscadores buscan automaticamente sen necesidade de ordenar ningunha acción por parte do usuario [3.2.2 Ao recibir entradas]

Pode haber algúns textos noutro idioma non etiquetados correctamente [3.1.2 Lingua das partes]

Pode haber erros de código de edición específicos nalgunha páxina web. [4.1.1 Procesamento]

 • Carga desproporcionada

Non se aplica.

 • O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable

Podería haber ficheiros ofimáticos en PDF ou noutros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran totalmente todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se realizaron esforzos para garantir que a maioría deles cumpran.

 

ELABORACIÓN DA SEGUINTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

Esta declaración foi elaborada o 21 de xaneiro de 2023.

O método empregado para elaborar a declaración foi unha autoavaliación realizada polo propio organismo.

A Declaración de accesibilidade foi revisada e actualizada en xaneiro de 2023.

 

OBSERVACIÓNS E DATOS DE CONTACTO

Podes realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como:

 • Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relacionada coa accesibilidade do sitio web

A través do formulario de contacto deste sitio web ou a través do número de teléfono (+34) 621 004 487.

Podes presentar:

 • Queixa respecto ao cumprimento dos requisitos da RD 1112/2018 o
 • Solicitude de información accesible relativa a:

Contidos que quedan excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no artigo 3, apartado 4.

Contido que está exento do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada.

Na Solicitude de información accesible deben especificarse claramente os feitos, motivos e solicitude que permiten comprobar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

As queixas e reclamacións sobre información accesible realizaranse a través da sede electrónica (https://sede.red.gob.es/procedimientos/quejas-y-sugerencias), e serán recibidos e tratados pola área de Sistemas de Información de Red.es.

 

PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE

Se unha vez formulada a solicitude de información accesible ou reclamación, esta fose desestimada, non se acordase a resolución adoptada ou a resposta non reúna os requisitos establecidos no artigo 12.5, o interesado poderá incoar reclamación. Así mesmo, poderá incoarse reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen ter obtido resposta.

A reclamación pode presentarse a través da Instancia xenérica da Sede Electrónica do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, así como no resto das opcións recollidas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións. Público. As reclamacións serán recibidas e tramitadas polo Departamento de Inspección de Servizos do Ministerio.

 

CONTIDO OPCIONAL

Este portal está deseñado para poder cambiar o tamaño do texto e a cor, así como o fondo da páxina a través das opcións de configuración estándar dos navegadores.

Se desexa cambiar o tamaño da fonte do texto nos principais navegadores gráficos, use os seguintes menús:

 • Internet Explorer, Mozilla y Firefox: Ver > Tamaño do texto
 • Opera: Ver > Zoom
 • Safari: Ver > Facer o texto máis grande
 • Chrome: Controis a páxina actual > Tamaño do texto
 • Para cambiar o tamaño de todo na páxina:
  • Ctrl + + para aumentalo
  • Ctrl + – para diminuílo
  • Ctrl + 0 restaura o tamaño orixinal do texto
  • Se o que queres é cancelar a folla de estilo ou modificar a cor do texto, podes consultar a páxina How to Change Text Size or Colors do WAI, que se pode ler traducida ao galego en Como cambiar o tamaño do texto ou cores?